Diploma d'Expert
Diversitat, Inclusió i Altes Capacitats

4a Edició

Pla d'estudis

 • Bases neurocognitives i psicopedagògiques. Bases teòriques i conceptuals de les altes capacitats


  Bases neurocognitives i psicopedagògiques

  • Bases neurobiològiques de la intel·ligència
  • Les aportacions de les neurociències i les altes capacitats
  • El cervell i la ment. Conducta humana
  • Funcions cognitives i alt rendiment
  • Connectivitat neural i nivells de coneixement
  • Funcions executives
  • Intel·ligències múltiples
  • Capacitat, competència i rendiment acadèmic
  • Bases neuroconstructivistes de la intel·ligència
  • Atenció i motivació
  • La memòria
  • Habilitats i conductes. Altes habilitats i expertesa
  • Exercicis pràctics
    

  Bases teòriques i conceptuals de les altes capacitats

  • Significats de superdotació, talent i habilitats intel·lectuals
  • Concepte i límits de les altes capacitats. Origen del concepte
  • Els perfils intel·lectuals. Diversitat intel·lectual
  • Potencial, competència i rendiment
  • Mites i estereotips associats a les altes capacitats
  • Origen dels estereotips
  • Intel·ligència fluïda i intel·ligència cristal·litzada
  • Herència i estímuls
  • Emocions i socialització
  • Creativitat
  • Exercicis pràctics
 • Intervencions, valoració, orientació i planificació de les intervencions educatives


  Bloc 1

  • Valoració de les altes capacitats
  • Instruments i mesures en la seva valoració
  • Estadístics i mostreig. Construcció de barems
  • Instruments formals i informals. Límits i precaucions
  • Escales d’observació
  • Pautes de detecció
  • De la detecció a la valoració
  • Principals instruments i funcions valorades
  • Diagnòstic i orientacions
  • Exercicis pràctics


  Bloc 2

  • Estratègies d’intervenció escolars i extraescolars
  • Relació de les mesures respecte al diagnòstic
  • Intervenció i professionals
  • Mesures ordinàries, extraordinàries i excepcionals
  • Adaptacions curriculars. Valoració
  • Plans personalitzats i la valoració acadèmica
  • Exercicis pràctics


  Bloc 3

  • Mesures d’adaptació ordinàries
  • Mesures extraordinàries: agrupaments, enriquiments  i compactacions
  • Mesures excepcionals: agrupaments, acceleracions parcials i totals
  • Altres mesures específiques
  • Materials i instruments complementaris
  • Exercicis pràctics
 • Treball final postgrau

Titulació

Diploma d'Expert en Diversitat, Inclusió i Altes Capacitats per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis